Lech Walesa on Importance of Voice of America in Poland’s Struggle for Freedom and Democracy

“Nie wyobrażalne jest by mogło to mieć miejsce tak szybko i tak skutecznie gdyby nie Głos Ameryki.” — Lech Wałęsa, 2002.

“It is not conceivable that it would have happened so quickly and so effectively if not for the Voice of America.” — Lech Wałęsa, 2002.

October 5, 2013 will mark the 30th anniversary of the Nobel Committee announcement that the 1983 Nobel Peace Prize had been awarded to Lech Wałęsa — a news event covered extensively by the Voice of America (VOA) Polish Service, Radio Free Europe and other Polish-language Western media.

June 4 and June 18, 2014 will mark the 25th anniversary of the first post-World War II partly-free Polish parliamentary elections, which resulted in the resounding victory of the Solidarity opposition and paved the way to the fall of Communism in Poland.

Link to audio.

In an interview with Voice of America (VOA) Polish Service reporter Maria Bnińska, Polish Solidarity leader Lech Wałęsa spoke in 2002 about the importance of VOA – Głos Ameryki – to the people in Poland during the Cold War when the country was under communist rule and local media were controlled and censored by the Communist Party.

Link to video.

Lech Wałęsa: “Oczywiście, ja, to co powiem, to jest ogólnie znane.

Trudno sobie wyobrazić — kiedy u nas obowiązywał system komunistyczny, kiedy zostaliśmy zdradzeni i kiedy nie zaniechaliśmy walki — żeby nie było innych ośrodków, które by zachęcały, może nie zachęcały ale pokazywały, udowadniały, mówiły prawdę, mówiły o tym co się dzieje tu i gdzie indziej — czego my sprawdzić nie mogliśmy będąc odcięci od prawdziwej informacji, walcząc w ograniczonych możliwościach.

Dlatego trudno sobie wyobrazić co by było gdyby nie było Głosu Ameryki i innych jeszcze źródeł przez które przeciskała się informacja prawdziwa, która pokazywała inny punkt widzenia, która mówiła o tym, że nie jesteśmy sami i że coś się w kraju dzieje, bo nasze publikatory tego nie robiły.

W związku z tym powiem krótko, nie byłoby tego co mamy bez tego wycinku propagandowego, który mieścił się w Głosie Ameryki. Nie wyobrażalne jest by mogło to mieć miejsce tak szybko i tak skutecznie gdyby nie Głos Ameryki.

Już jako dziecko pamiętam jak moi rodzice, ukrywając się, słuchali wolego słowa Głosu Ameryki i Wolnej Europy i innych. Ja też słuchałem, słuchałem kiedy oni słuchali.

I w związku z tym, budził się sprzeciw, i informacja i prawdziwy obraz, który ma miejsce tu i w wolnym świecie.

I dlatego wielka chwała Głosowi Ameryki i innym środkom, które pozwoliły nam na przetrwanie, na prawdziwe informacje, na porównywanie informacji, i tak dalej, i tak dalej.”

Lech Wałęsa:“Of course, what I’m about to say is well known.

It is hard to imagine – when the communist system was still in existence, when we had been betrayed but did not give up the fight — if there were would have been no other media that could encourage, may be not encourage, but to show, to provide the proof, to speak the truth, to speak about what was happening here and elsewhere — something we could not see for ourselves, being cut off from the real information, and fighting within our limited capabilities.

Therefore, it is difficult to imagine what would have happened if it were not for the Voice of America and other sources with the help of which the true information squeezed through, which showed a different point of view, which said that we are not alone and that something is happening in the country — because our mass media did not do that.

Therefore, I will say it briefly — we would not have what we have without the segment of propaganda, which was found in the Voice of America. It is not conceivable that it would have happened so quickly and so effectively if not for the Voice of America.

Even as a child I remember how my parents surreptitiously listened to the free word of the Voice of America and Radio Free Europe, and others.

I also listened. I listened when they were listening.

And because of that, opposition was awaken, and the information and the real image of what was taking place here and in the free world.

And so, the great glory to the Voice of America and other media that had enabled us to survive, [gave us] the real information, [ability] to compare information, and so on, and so forth.”

Link to video.

Maria Bnińska: What does the 50th anniversary of the Voice of America mean for you?

Lech Wałęsa: I think, it is the present victory; its role in this victory.

At the same time, it is contribution to general knowledge, my own and for generations that lived through this period.

Many did not see the effects of their work.

We must remember many, in history and in everything else; they have made a great contribution.

This is, I think, for today the great contribution of the Voice of America.

Maria Bnińska: Co dla pana oznacza i czym jest dla pana piędziesięciolecie (2002) Głosu Ameryki?

Lech Wałęsa: No myslę, że obecnym zwycięstwem, udziale w tym zwycięstwie.

Jednocześnie jest to uzupełnieniem wiedzy ogólnej, tak moim jak i pokoleń, które w tym okresie przewinęły się.

Wielu nie doczekało efektów swojej pracy.

O wielu musimy pamiętać, i w historii i w tym wszystkim, że mają wielki wkład.

To tym, myslę, tylko i wyłącznie na dzisiaj jest ta wielka zasługa jaką jest Głos Ameryki.